KOMUNIKAT z dnia 18.05.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 OBJĘTYCH WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku ze wznowieniem opieki od dnia 18.05.2020r. informuje, że:

1/ osoby deklarujące zatrudnienie na dzień wznowienia opieki w żłobku są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie na dzień 18.05.2020r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2020r. Zaświadczenie należy dostarczyć w oryginale bezpośrednio do żłobka w którym odbywa się opieka. W zaświadczeniu prosimy o wskazanie, iż pracownik nie jest objęty pracą zdalną.

2/ Kolejne zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie bez pracy zdalnej należy dostarczać sukcesywnie co miesiąc począwszy od miesiąca czerwca w terminie do 10 dnia danego miesiąca (do 10.06, do 10.07, itd.). Zasada ta obowiązuje do czasu zachowania ograniczonej liczby miejsc opieki.

3/ zgodnie z wytycznymi GIS w żłobku prowadzona będzie wyłącznie opieka bez zajęć dodatkowych wynikających z projektów RPO;

4/ za miesiąc maj nie jest wymagany wkład własny (nie dotyczy osób, które mają zaległości w wpłatach).

5/ wkład własny jest wnoszony począwszy od miesiąca czerwca w terminie i na rachunek określony w umowie (nie dotyczy Żłobka „Zając Borówka”).