Opłaty

OPŁATY

Opłaty za pobyt i wyżywienie  prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto żłobka:
94 1020 4795 0000 9802 0278 1441

W tytule przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

 UCHWAŁA NR VII/202/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r.

Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie, w skład której wchodzi:

1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 13,3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku pobytu dziecka w żłobku jednozmianowym oraz dwuzmianowym,

2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości: a) 9,00 zł w żłobku jednozmianowym za dzień b) 9.50 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień

3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin, w wysokości: a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

§ 2. 1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków miejskich lub korzystające z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, które złożyły pisemne oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka miejskiego lub przedszkola publicznego u właściwego dyrektora żłobka miejskiego:

1) o 50% za drugie dziecko

2) o 75% za trzecie dziecko

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, jest naliczana od opłaty stałej za pobyt dziecka, począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego lub ze świadczeń i usług wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych w jednej z form publicznego wychowania przedszkolnego.

3. Ulga, o której mowa w ust. 1 nie jest naliczana od dziecka w wieku 6 lat, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych lub zostało objęte inną formą wychowania przedszkolnego.